Varsågod! Här får du ViKort nr 5, september 2011.

ViKort är ett nyhetsbrev från Boplats Vadstena och HusmanHagberg som löpande kommer ge dig aktuell information om Kanalvillorna och Nya Silon i Vadstena.

Rapport om vårens informationsmöte och om vad som har hänt där efter.

Sören Niklasson informerade om projektens omfattning, nybyggnad av 18 Kanalvillor och ombyggnad av silobyggnaden till 55 ägarlägenheter, lokaler och garage. Marinan har utgått ur projektet och är av Vadstena kommuns Tekniska kontor planerad att anläggas utefter lilla hamnarmen ovan befintlig båthamn.

SN informerade även om att slutundersökning av arkeologin i villakvarteret kommer att utföras under hösten och att en vidare undersökning av markföroreningarnas omfattning också ska ske hösten 2011.

Arkitekt Kjell Forshed informerade om projektets ide, om villorna och lägenheternas utformning. Också om gemensamma lokaler och trygghetsboende i silobyggnaden.

Energiutvecklarna Norden AB informerade om systemlösningar av värme, varmvatten, el och ventilation.

Från åhörarna framfördes önskemål om att representanter från Vadstena kommun bör vara närvarande vid dessa informationsmöten om utbyggnadssatsningar i kommunen. Detta har meddelats kommunstyrelsens ordförande och han meddelar att så kommer det att bli i fortsättningen.

Fortsatt arbete med detaljplanen.

Detaljplanen ska enligt tidplanen vara klar till andra halvåret 2012. Det nu aktuella arbetet är en fördjupad miljöundersökning i området, det kommer att ske i slutet av september med en analys och sammanställning i slutet av oktober, över i vilken omfattning marksanering ska ske.

Där efter fortsätter övriga samrådsmöten med företagarna i området och länsstyrelsen angående tillgängligheten i villorna (hissfrågan) mm. Om detta i nästa ViKort.

Hälsningar Boplats Vadstena.

Detaljplanearbetet
För fortsatt arbete med detaljplaneprogrammet behöver MKB-utredningen följas upp med en fördjupad utredningar för att fastställa i vilken omfattning en sanering alternativ isolering av markföroreningar ska ske i område.

En arkeologisk slutundersökning erfordras för del av område.

Ytterligare ska strandskyddet enligt Miljöbalken prövas, en trafik- och bullerutredning samt vilken påverkan bostadsbebyggelse har på den riksintressanta kulturmiljön omkring slottet.

Se bild på detaljplanen

Förbokningar av Kanalvillor
Till dags datum är 16 kanalvillor förbokade av skissat förslag till detaljplanearbetets 18 villor. En är återlämnad och kommer att erbjudas intressenterna vid kontraktsskrivningen.

Se planskissen på de förbokade villorna
Läs mer om Kanalvillorna!

Förbokade lägenheter i Nya Silon
Till dags datum är 39 lägenheter förbokade av totalt 55 lägenheter. Sex är återlämnade och kommer att erbjudas intressenterna vid kontraktsskrivning som alternativ till redan bokad lägenhet. Eventuellt kommer några lägenheter, 7 st, i första bostadsvåningen, andra våningen ovan mark, att reserveras för ett sk. Trygghetsboende.

Se bild på de förbokade lägenheterna
Läs mer om Nya Silon!

 

 

Boplats Vadstena