Varsågod! Här får du ViKort nr 3, mars 2011.

ViKort är ett nyhetsbrev från Boplats Vadstena och HusmanHagberg som löpande kommer ge dig aktuell information om Kanalvillorna, Nya Silon i Vadstena och Marinan.

Informationen här handlar om vårt möte den 18 februari 2011 med Vadstena kommuns ledning angående steg två i plan processen och en övergripande tidplan för byggprojekten Kanalvillorna och Silolägenheterna.

Planområde

Planområdet är uppdelat i tre områden, A, B och C. Villa- och siloprojektet ligger i område A1 a. Läs mer under Detaljplanearbete.

Ny plats för marinan

Kommunen framförde önskemål om att den tilltänkta marinan flyttas inom A2, längre ut på lilla hamnarmen, ovan den befintliga småbåtshamnen. Vi tycker att det kan vara en bra lösning då trafiken till och från båtar kommer att ske som nu på lilla hamnpiren.

Preliminär tidplan

En preliminär tidplan för detaljplanearbetet och byggandet i område A1 fastställdes. Den visar att utredningar och detaljplanearbeten kan vara färdiga i tredje kvartalet 2012, bygglov erhållas sent hösten 2012 och med ca 19 månaders byggtid för villorna kan de vara inflyttningsklara halvårsskiftet 2014 och med ca 22 månaders byggtid för silobyggnaden kan den vara inflyttningsklar under slutet av 2014. En mera precis tidplan med förskjutna inflyttningar kommer att utarbetas fram över.

Detaljplanearbetet
För fortsatt arbete med detaljplaneprogrammet behöver MKB-utredningen följas upp med en fördjupad utredningar för att fastställa i vilken omfattning en ev sanering av markföroreningar ska ske i område A1.

En arkeologisk slutundersökning erfordras för del av område A1.

Ytterligare ska strandskyddet enligt Miljöbalken prövas, en trafik- och bullerutredning samt vilken påverkan bostadsbebyggelse har på den riksintressanta kulturmiljön omkring slottet.

Se bild på detaljplanen

Förbokningar av Kanalvillor
Till dags datum är 16 kanalvillor förbokade av skissat förslag till detaljplanearbetets 18 villor. En är återlämnad och kommer att erbjudas intressenterna vid kontraktsskrivningen.

Se planskissen på de förbokade villorna
Läs mer om Kanalvillorna!

Förbokade lägenheter i Nya Silon
Till dags datum är 37 lägenheter förbokade av totalt 55 lägenheter. Fyra är återlämnade och kommer att erbjudas intressenterna vid kontraktsskrivning som alternativ till redan bokad lägenhet. Eventuellt kommer några lägenheter, 6 st, i första bostadsvåningen, andra våningen ovan mark, att reserveras för ett sk. Trygghetsboende.

Se bild på de förbokade lägenheterna
Läs mer om Nya Silon!

 

 

Boplats Vadstena