ViKort nr 9
ViKort nr 5
ViKort nr 4
ViKort nr 3
ViKort nr 2
ViKort nr 1

 
   
Information nr 4, september 08. -Ny stadsdel i Vadstena. Senaste Nytt om arbetet med hamnkvarteren.  
   
Information nr 3, maj 08. -Inbjudan till information inför val av lägenhet i siloprojektet.  
   
Information nr 2, december 07 -Ny stadsdel i Vadstena. Senaste Nytt om arbetet med hamnkvarteren.  
   
Information nr 1, oktober 07 -Ny stadsdel i Vadstena. Senaste Nytt om arbetet med hamnkvarteren.  
   
   

Information nr 1, oktober 07.

”Ny stadsdel i Vadstena.” Senaste Nytt om arbetet med hamnkvarteren.

Vi vill nu informera Dig om arbetet med den nya stadsdelen i Vadstena hamnområde, invid Vadstena Slott. Och vad som händer närmast framöver för Dig som är intressent i de olika projekten.

Efter vårt informationsmöte i juni i år är intresset för alla fyra projekten i kvarteren mycket stort: bostadsrätt i silobyggnaden, villa vid kanalen, sjöbod och båtplats.

Det är glädjande och inspirerande för det fortsatta arbetet. Framför allt säkerställer det att projekten nu drivs vidare i nytt områdesprogram och ny detaljplan. I första hand  gäller det för fastigheten Ranunkeln 5, silobyggnaden. Därefter följer kvarteret Konvaljen och marinan.

Vadstena kommun har sänt ut samrådshandlingar till myndigheter och sakägare inför att ny detaljplan ska tas fram. Den nya planen medger boende i silobyggnaden, med aktuell modell över fastigheten som idé-utformning.

Kommunen har beslutat att ge Tekniska nämnden i uppdrag att utreda trafik-, vatten och avloppsfrågorna i området. Miljö- och byggnadsnämnden ska ta fram ny detaljplan för området som medger bostadsbebyggelse.

Samråd har skett med Länsstyrelsen om de nya byggnadsidéerna invid Vadstena Slott för att arbetet med ny detaljplan ska ske på enklaste sätt.

Vadstena kommun har också, från och med september 07, anställt en stadsarkitekt på deltid. Arkitekten ska som första uppdrag ansvara för genomförandet av detaljplanearbetet. Detaljplanen för siloprojektet beräknas vara klart tidigast i slutet av 2008 senast första halvåret 2009. Detaljplan för övriga delar, villaprojektet och marinan, blir klar ytterligare ett år senare.

Under tiden som vi väntar på att ny stadsplan blir antagen, fortsätter våra förberedelser med att starta upp bygglovhandlingar för silobyggnadens 56 bostadsrättslägenheter.

Projekteringen av de14 villorna och marinan sker när detaljplanearbete startar i dessa kvarter.

För att i bygglovarbetet få en dialog med aktuell bostadsintressent för respektive bostadsrätt, vill vi under våren 2008 fördela bostäderna efter uppställd intresselista. Senare i år kommer därför alla intressenter att få ett könummer och under första kvartalet 2008 få betala en intresseavgift till ett spärrat klientmedelskonto. Samtidigt får alla intressenter precisera sina önskemål om lägenhetstyp. Om tilldelning inte sker av önskad lägenhet, återbetalas intresseavgiften med samma belopp som vid inbetalningen.

Härefter presenteras en aktuell könummerordning och en  bostadskalkyl för den valda bostaden. Till detta följer en köp / betalningsplan som är så kallad produktionsanpassad. Den innebär en betalning av bostadens kostnad efter hand som fastigheten blir färdigställd. Här ska vi tillsammans med Vadstena Sparbank informera utförligare senare.

Vi återkommer med ny information om nu aktuellt könummer, möjligheten att precisera lägenhetsstorleken och hur intresseavgiften skall inbetalas. Därefter fördelas bostadsrätterna i den då aktuella intressekön.

Vi kommer också att berätta hur stadsplanearbetet fortgår för de olika projekten i hamnkvarteren och när det blir aktuellt med inbetalning av intresseavgift för villaprojektet.

 


 

Information nr 2, december 07

”Ny stadsdel i Vadstena.” Senaste Nytt om arbetet med hamnkvarteren.

Vi vill nu informera Dig om det fortsatta arbetet med den nya stadsdelen i Vadstena hamnområde, invid Vadstena Slott. Och vad som händer närmast framöver för Dig som är intressent i första hand av siloprojekten.

Vadstena kommun har under hösten haft kvarteret Ranunkeln 5, silofastigheten, utställd i ett så kallat samrådsförfarane. Detta har resulterat i att ett vidare samråd skall ske över hela området väster om Vadstena Slott innan detaljplaearbetet kan påbörjas för Ranunkeln 5, bostäder i silobyggnaden.

Det utvidgade samrådet kommer främst att gälla att säkerställa villabebyggelsen mellan silofastigheten och strandlinjen och en ny infart för tung trafik från väster till intlliggande industriområde.

Vårt sammarbet med kommunen går vidare i mycket positiv anda att skapa den nya stadsdeln.

Under tiden fortsätter vi vårt planenliga arbete med att påbörja fördelningen av silofastighetens bostadsrätter. Villakvarterets bostäder kommer att fördelas senare under år 2008, när översiktsprogrammet är färdigt för detta kvarter. Fördelningen kommer att följa samma principer som för bostadsrätterna nedan. Om detta återkommer vi i ett kommande informationsbrev.

Nu gäller det Er som har anmält intresse av en bostadsrätt i silofastigheten.

Vi ber nu alla som vill vara med i den fortsatta intressekön och att välja bostad under maj och juni månad 2008, att betala in en intresseavgift om 15 000 kronor. Inbetalningen sker till vårt spärrade klientmedelskonto i Vadstena Sparbank, bankgiro nummer 5934-1230.

Avgiften skall vara kontot tillhanda senast den 4 mars 2008. Inbetalningen skall alltså vara ske senast under februari månad. För eventuella frågor om klientmedelskontot eller betalningssätt går det bra att efterfråga Dennis Nyholm, Vadstena Sparbank tel. 0143-75500.

Intresseavgift kommer att vara en första del i kommande kontantinsatts vid kontraktsskrivning på vald bostadsrättslägenhet.

Om kontrakt på bostadsrätt inte kommer att skrivas återbetalas nominellt belopp.

Efter den 4 mars 2008 justeras intresselistans könummer efter samma ordning som tidigare bland de som inbetalt intresseavgiften enligt ovan.

Vi återkommer med det nytt könummer under andra kvartalet 2008. Där efter börjar fördelningen av bostadsrätterna i silofastigheten i turordning efter den nya fastställda intressekön.

Vi vill samtidigt önska alla våra intressenter ett gott nytt år.

 


 

Information nr 3, maj 08

Inbjudan till information inför val av lägenhet i siloprojektet.


Vi inbjuder Er, som enligt information nr 2 har betalt siloprojektets kö avgift, till en informationsträff om siloprojektets fortsatta handläggning. Informationen behandlar stadsplanarbetet, lägenhetsutformningar, tillvalsmöjligheter, beräknade produktionskostnader och finansieringsmöjligheter samt tidplan för beräknad byggstart och färdigställande.

Tid: torsdagen den 15 maj – 08 kl. 17.00
Plats: Vadstena Sparbank, 1 trappa upp, Storgatan 20 i Vadstena.


Ni har nu könummer och kommer att erbjudas val av lägenhet i den ordningen.

Vid informationsmötet kommer en broschyr över siloprojektet att delas ut som visar samtliga lägenhetstyper samt övriga gemensamma lokaler.
Vi kommer också att orientera om de övriga byggprojekten, villabebyggelsen och marinan.

Vi som kommer att informera är från
Vadstena kommun Tommy Palmqvist
BRF Boendekronan Sören Niklasson
Arkitektkontor Brunberg & Forshed Kjell Forshed
AB Östgöta – Byggen Janne Svensson
Vadstena Sparbank Royne Persson

Efter informationen ( ca 1 till 1,5 timma ) bjuds det på en lättare förtäring.
Vi önskar Din anmälan om hur många Ni kommer till undertecknad.

 

 

Information nr 4, september 08

”Ny stadsdel i Vadstena.” Senaste Nytt om arbetet med hamnkvarteren.


Vi vill om det fortsatta arbetet med den nya stadsdelen i Vadstena hamnområde, invid Vadstena Slott. Och vad som händer närmast framöver för Dig som är intressent i första hand av siloprojekten.

Vadstena kommun har under hösten 2007 haft kvarteret Ranunkeln 5, silofastigheten, utställd i ett så kallat samrådsförfarande. Detta har resulterat i att ett vidare samråd skall ske över hela området väster om Vadstena Slott innan detaljplanearbetet kan påbörjas för Ranunkeln 5, bostäder i silobyggnaden.
Det utvidgade samrådet kommer att ske med början hösten 2008 och gäller främst att säkerställa villabebyggelsen mellan silofastigheten och strandlinjen samt den nya infarten för tung trafik från väster till intilliggande industriområde.
Vårt samarbete med kommunen att skapa den nya stadsdelen går vidare i mycket positiv anda.

Under tiden fortsätter vi vårt planenliga arbete med att påbörja fördelningen av silofastighetens bostadsrätter. Villakvarterets bostäder kommer att fördelas senare under år 2008, när byggherreorganisationen är färdigt för detta kvarter. Fördelningen kommer att följa samma principer som för bostadsrätterna nedan. Om detta återkommer vi i ett kommande informationsbrev.

Nu gäller det bostadsrätt i silofastigheten. Tidplanen nu visar att översiktsplanen och detaljplanearbetet kommer att vara klart under år 2010. Bygglov och byggstart i början av 2011 med inflyttning 2012.
Vi har idag en aktuell intressekö på 25 intressenter till vilka vi nu håller på att fördela önskade lägenheter ur projektets 55 lägenheter. Bostadsrätterna förhandsbokas efter datum ordning i kölistan och intressenten kommer att under hösten 2009 att erbjudas kontraktsskrivning efter att produktionskostnaden har fastställts.

Nya intressenter som vill vara med i intressekön och att förboka bostad under 2008 rekommenderas att anmäla sitt intresse på denna hemsida under fliken Intresseanmälan.

Efter att intresseanmälan har inkommit till oss översändes en broschyr och information om inbetalning av en intresseavgift på 15 000 kronor.
Inbetalningen sker till vårt spärrade klientmedelskonto i Vadstena Sparbank.
För eventuella frågor om klientmedelskontot går det bra att efterfråga Dennis Nyholm, Vadstena Sparbank tel. 0143-75500.

Intresseavgift kommer att vara en första del av kommande kontantinsatts vid kontraktsskrivning på vald bostadsrättslägenhet.
Om kontrakt på bostadsrätt inte kommer att skrivas återbetalas nominellt belopp.

Med vänliga hälsningar
BRF Boendekronan i Vadstena
Sören Niklasson

 
   
Boplats Vadstena